Usprawnianie ruchowe


 
 
Zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego mają za zadanie nie tylko kompensować wykrytą u dziecka wadę postawy, ale też rozwijać naturalną potrzebę ruchu i zabawy, dać dziecku radość i poczucie własnej wartości i indywidualności.
 
Od 1995 roku nasza szkoła współpracuje z Przychodnią Rehabilitacyjną przy Szpitalu Jana Pawła II.

W celu profilaktyki i wykrywania zaburzeń rozwoju ruchowego, odbywają się w szkole co roku badania wad postawy, prowadzone przez lekarza ortopedę. Wydane przez lekarza orzeczenie jest podstawą do zakwalifikowania ucznia do zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 
 
Prowadzony jest następujący zakres działań terapii ruchowej: 
 
 • wykrywanie wad postawy i zaburzeń w rozwoju ruchowym ucznia,
 • organizowanie badań ortopedycznych,
 • opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych w oparciu o diagnozę lekarską, ocenę ogólnej sprawności ruchowej, oraz przeprowadzone testy funkcjonalne i sprawnościowe,
 • współpraca z lekarzem, pielęgniarką szkolną, psychologiem, z zespołem rewalidacyjnym, z rodzicami i wychowawcami klas,
 • systematyczne prowadzenie zajęć według indywidualnych programów dostosowanych do wieku i możliwości dziecka,
 • zajęcia instruktażowe dla rodziców,
 • opracowanie zestawu indywidualnych ćwiczeń domowych,
 • obserwacja i badanie efektów działań korekcyjnych .
 
 
Wśród wielu zadań korekcyjnych najważniejsze są: 
 
 • korygowanie nieprawidłowej postawy,
 • nauka przyjmowania pozycji skorygowanej,
 • wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy w każdej sytuacji życia codziennego,
 • zdobywanie nowych umiejętności i sprawności ruchowych,
 • wzmacnianie samoświadomości, odwagi i poczucia własnej wartości,
 • nauka prawidłowego oddechu i relaksacji,
 • dostarczanie radości z osiągniętych sukcesów.
 
 
Wykorzystywane metody i techniki pracy:
 
 • Metoda Knillów – rozszerzająca świadomość ciała
 • Metoda ruchu rozwijającego - Weroniki Sherborne
 • Metoda kinezjologii edukacyjnej –P. Denisona
 • elementy integracji sensorycznej
 • techniki oddechowe, typu oddychanie przeponowe, oddychanie kolorami, samogłoskami, oddychanie naprzemienne i inne
 • techniki relaksacyjne i muzykoterapia
 
 
Wymienione techniki i metody pracy dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

Zajęcia odbywają się w małych grupach w sali przystosowanej do ćwiczeń korekcyjnych, pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt gimnastyczno – rehabilitacyjny, który sukcesywnie jest rozszerzany.
 
 

Usprawnianie ruchowe